Follow Us

Nature/5

Recent posts

View all
आवश्यकम् - मास्तु का अर्थ संस्कृत (Avashyakam - Mastu Ka Arth Sanskrit) meaning of Avashyakam and Mastu in Sanskrit
Learn Sanskrit – Video Class 4 – कुर्मः - आवश्यकम् - मास्तु (Kurmah, Avashyakam, Mastu)
यावत् जीवेत् सुखम् जीवेत्। Yavat Jivite Sukham Jivite - Famous Charvaka Sanskrit Quotes
Learn Sanskrit – Video Class 3 – किम् , अहं , कः (Kim, Aham, Kah)
किमर्थम् का अर्थ (Kimartham Ka Arth) meaning of Kimartham
तव का अर्थ (Tav Ka Arth) menaing of Tav in Sanskrit
एषः कः का अर्थ (Eshaha Kaha Ka Arth) meaning of Eshaha Kaha in Sanskrit