Wednesday, March 30, 2022

Learn Sanskrit – Video Class – 46/120 अकारत: शब्दनं द्वितीया विभक्ति - द्वितीया विभक्ति - अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि

अकारत: शब्दनं द्वितीया विभक्ति |

अकारत: शब्दनं द्वितीया विभक्ति |

एकवचन 
अहं गन्थं पठामि | = मै किताब पढ़ रहा हु | 
सुधाखण्डं स्वीकरोमि | = चाक ले रहा हु | 
अहं पाठं पठामि | = अहम् पाठ पढ़ रहा हु | 
अहं मंत्र बदामि | = मैं मंत्र बोल रहा हु | 
अहं श्लोकम् शृणोमि | = मै गाना सुन रहा हु | 

बहुवचन 
अहं गन्थान् पठामि | = हम किताबे पढ़ते है | 
सुधखाण्डान् स्वीकरोमि | = चाके ले रहा हु | 
अहं पाठान् पठामि | = हम पाठे पढ़ते है | 
अहं मंत्रान् बदामि | = हम मंत्रे बोल रहे है | 
अहं श्लोकान् शृणोमि | = हम गाने सुनते है | 

अभ्यास 

वयं सिंहान् पश्यामः | = हमलोग शेरो को देखे है | 
वयं भल्लुकान् पश्यामः | = हमलोग भालूओ को देखे है | 
वयं व्याघ्रान् पश्यामः | = हमलोग बाघो को देखे है |
वयं सर्पान् पश्यामः | = हमलोग साँपे को देखे है | 
वयं वानरान् पश्यामः | = हमलोग बंदरो को देखे है | 
वयं गजान् पश्यामः | = हमलोग हाथीये को देखे है | 
वयं गर्दभान् पश्यामः | = हमलोग गधो को देखे है | 

द्वितीया विभक्ति |

द्वितीया विभक्ति |

अहं मोदकं खादामि | = मै लड्डु खाया हु | 
अहं चाकलेह ददामि | = मै चॉकलेट खाया हु | 
भागतः देवां नमयति | = भगत देव को प्रनाम् करता है | 
अहं श्लोकम् शृणोमि | = मै गाना सुन रहा हु | 
अहं सुधखण्ड किन्यामि | = मै चाक किना हु |  

अभ्यास 
वयं शुकान् पलयामः | = हम सुगे पाल रहे है | 
वयं मयूरान् पलयामः | = हम मोर पाल रहे है | 
वयं मीनान् पलयामः | = हम एक मछली पाल रहे है | 
वयं वृषभान् पलयामः | = हम बैल पाल रहे है | 
वयं कपोतान्  पलयामः | = हम कबूतर पाल रहे है | 

द्वितीया विभक्ति | 

अहं धोनि मुद्रिका: स्थाप्यामि | = मै स्पिकर  रख रहा हु | 
सामुद्रिकाः नयतु | = मल्लाह का काम का लेना | 
अहं वार्ताः पठामि | = मै समाचार पडता हु | 
अहं वार्ताः बदामि | =  मै समाचार बोलता हु | 
अहं धोनि मुद्रिका: पश्यामि | = मै स्पिकर देख रहा हु | 
मालाः = माला 
पत्रिकाः = पत्रिका 
लताः = लता

द्वितीया विभक्ति द्विवचन | 

द्वितीया विभक्ति द्विवचन |

एकवचन                                        द्विवचन                                                       बहुवचन            
वार्ता.= समाचार                                   वार्ताः = समाचारे                                                   वार्ताे = समाचारो            
वाटिकां = वन                                      वाटिका: = वने                                                      वाटिके = वनो             
पेटिकाम् = डिब्बा                                 पेटिका: = डिब्बे                                                     पेटिके = डिब्बो          
कपाटिकाम् = अलमारी                          कपाटिका: = अलमारीये                                          कपाटिके = अलमारीयो          
           
      अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि 

अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि
मातापितरौ प्रणमामि ।
देवान् भक्तवरेण्यान् नत्वा
पठने मतिं विधास्यामि ॥

विना विलम्बं शालां गच्छन्
पाठ्यांशान् अवगच्छामि ।
सर्वान् विषयान् सम्यगधीत्य
 बुद्धिविशदतां प्राप्नोमि ॥

शिष्टाचारान् साधुविचारान्
वृद्धिकरान् आकलयामि ।
विद्याभ्यासाचारविचारैः
सर्वश्रेष्ठतां विन्दामि ।

 - जनार्दन हेगडे
अहं प्रभाते उत्तिष्ठामि
No comments:

Post a Comment