Wednesday, March 9, 2022

Learn Sanskrit – Video Class – 38/40 - सङ्ख्यावाचक शब्दाः - जानाति - जानन्ति - जानामि - जानीमः (Sagkhyavacaka Shabdah - Janati - Jannti - Jnami - Janimah)

सङ्ख्यावाचक शब्दाः | = संख्यावाचक शब्द (Sagkhyavacaka Shabdah)

सङ्ख्यावाचक शब्दाः | = संख्यावाचक शब्द (Sagkhyavacaka Shabdah)

अहं मम् पितहु द्वितीयम् पुत्र: | = मै मेरे पिता का दुसरा पुत्र हु | (We are my father's second son.)
श्वः चतुर्थ: दिनक: | = कल चैथा तारीख है | (Tomorrow is the fourth day.)
ह्यः द्वितीय: दिनक: | = कल दुसरा तारीख है | (Tomorrow is the second date.)
परसो: प्रथम: दिनक: | = परसो पहला तारीख है | (The day before is the first date.)
अद्य तृतीय: दिनक: | = आज तिसरा तारीख है | (Today is the third day.)
प्रपरसो: पञ्चम: दिनाकः | = प्रपरसो पाचवां तारीख है | (Preparso is the fifth date.)
अद्य षष्ठ: दिनाकः | = आज छठवाँ तारीख है | (Today is the sixth day.)
श्वः सप्तम: दिनाकः | = कल सातवां तारीख है | (Tomorrow is the seventh day.)
परसो: अष्टमदिनाकः | = परसो आठवाँ तारीख है | (The day after is the eighth day.)

जानाति - जानन्ति = जनना (Janati - Jannti)(एकवचन - बहुवचन) 

जानाति - जानन्ति = जनना (Janati - Jannti)(एकवचन - बहुवचन)

एकवचन
बालकः विधालय गच्छति |  = लड़का विधालय जाता है | (The boy goes to school.)
बालिका पुस्तकं पठति | = लड़की किताब पड़ती है | (The girl reads the book.)
बालकः गितम् गायति | = लड़का गीत गाता है | (The boy sings the song.)
गृह लेखनी अस्ति | = घर कलम है | (Home is a pen.)
देश: भगत: युद्धम् करोति | = देश भगत युद्ध करता है | (Desh Bhagat is fighting a war.)
बालिका हसति | = लड़की हंसती है | (The girl laughs.)

Sagkhyavacaka Shabdah - Janati - Jannti - Jnami - Janimah
बहुवचन 
बालकाः विधालयम् गच्छन्ति | = लड़के विधालय जाते है | (The boys go to the school.)
बालिका: पुस्तकं पठन्ति | = लड़कियाँ किताब पड़ती है | (Girls read books.)
बालकाः गितम् गायन्ति | = लड़के गीत गाते है | (The boys sing the song.)
गृह लेखननि सन्ति | = घर में कलमे है | (There is a pen in the house)
देश: भगता: युद्धम् करोन्ति | = देश भगते युद्ध करते है | (Countries are fighting wars.)
बालिका: हसन्ति | = लड़कियाँ हस्ती है | (Girls are celebrities.)

जानामि - जानीमः = जनना (Jnami - Janimah)

जानामि - जानीमः = जनना (Jnami - Janimah)

अहम् न क्रीडति भवन्तः | क्रीडन्ति | = मै नही खेलूंगा आपलोग खेलिये | (I will not play you guys play.)

अहं पुस्तम् नयामि | भान्तः पुस्तम् नयाम: | = मै किताब लाते है | तुम किताब लाओ | (I bring the book you bring the book)

अहं रामायणम् पठामि | वयं रामायणम् पठाम: | = मै रामायण पढता हु | तुम रामायण पढ़ो | (I read Ramayana You read Ramayana.)

अहं प्रीति दिनम् मन्दिरम् गच्छामि | - वयं प्रीति दिनम् मन्दिरम् गच्छाम: | = मै प्रीति दिन मंदिर जाता हु | - तुम प्रीति दिन मंदिर जाते हो (I go to temple on Preeti Din. You go to the temple on the preeti day.)

Sagkhyavacaka Shabdah - Janati - Jannti - Jnami - Janimah

अहं रोटिकां खादामि | वयं रोटिकां खादाम: | = मै रोटी खाया हु | तुम रोटी खाय हो | (I have eaten bread You have eaten bread.)

अहं संगीतं सुनैमि | वयं संगीतं सुनैम: | = मै गाना सुन रहा हु | तुम गाना सुन रहे हो | (I am listening to the song Are you listening to the song?)

In this post we are discussing how to use Sagkhyavacaka Shabdah, Janati, Jannti, Jnami, Janimah, Varna etc. This one is an video classes by just watching videos you can learn to speak in Sanskrit language without any difficulty

No comments:

Post a Comment